Wordless Wednesday 11/4/20

Hidden Tiki – Washington Oaks Gardens State Park, FL